§ 1 Formål

LOV FOR ORMSUND ROKLUB
Stiftet 21. JULI 1883
Sist endret 5. april 2022

§ 1 Formål

Ormsund roklub (ORK) sitt formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og
olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati,
lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede,
fellesskap, helse og ærlighet.

§ 2 Organisasjon

 • ORK er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
 • ORK er medlem av Norges Roforbund. For regler om ORKs plikt til å være medlem av et
  særforbund, gjelder NIFs lov § 10-1 (4).
 • ORK er medlem av NIF og tilhørende i Oslo kommune og tilsluttet Oslo idrettskrets/Oslo
  idrettsråd
 • For regler om representasjonsrett, gjelder NIFs lov § 10-3 (1).
 • For regler om ORKs plikt til å overholde overordnede

§ 3 Medlemmer

 • For regler om opptak av medlemmer, utmelding, fratakelse av medlemskap mv., gjelder
  NIFs lov §§ 10-4 og 10-6.
 • For ORKs plikt til å registrere opplysninger i idrettens medlems- og organisasjonsregister,
  gjelder NIFs lov § 10-5 og forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister med
  utfyllende regler.

§ 4 Kjønnsfordeling

For regler om kjønnsfordeling i styre, utvalg mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i
overordnet organisasjonsledd, gjelder NIFs lov § 2-4.

§ 5 Regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

For regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett, gjelder NIFs lov §§ 2-5, 2-6 og 2-7.

§ 6 Inhabilitet

For regler om inhabilitet, gjelder NIFs lov § 2-8.

§ 7 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

For regler om vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll, gjelder NIFs lov § 2-9.

§ 8 Refusjon av utgifter og godtgjørelse

For regler om refusjon av utgifter og godtgjørelse, gjelder NIFs lov § 2-10.

§ 9 Regnskap og revisjon mv.

For regler om regnskap og revisjon mv., gjelder NIFs lov §§ 1-7, 2-11, 2-13 og 2-14.

§ 10 Årsmøtet

 1. Årsmøtet er ORKs høyeste myndighet, som avholdes hvert år innen utgangen av mars
  måned.
 2. Ordinært og ekstraordinært årsmøte gjennomføres i samsvar med denne lov og NIFs lov
  §§ 2-15, 2-16, 2-17, 2-19, 2-20.
 3. Årsmøtets oppgaver:
  1.  Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
  2. Velge dirigent(er)
  3. Velge protokollfører(e)
  4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
  5. Godkjenne forretningsorden
  6. Godkjenne innkallingen
  7. Godkjenne saklisten
  8. Behandle idrettslagets årsberetning
  9. Behandle
   1. idrettslagets regnskap
   2. styrets økonomiske beretning
   3. kontrollutvalgets beretning
   4. eventuell beretning fra engasjert revisor
  10. Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste
  11. Fastsette
   1. Medlemskontingent på minst kr 50
   2. Eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter
  12. Vedta idrettslagets budsjett
  13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
  14. Velge:
   1. Styre med leder, nestleder, fem styremedlemmer og ett varamedlem
    (Leder og nestleder velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Alle styremedlemmer velges for en periode på to år.
    Det ene år velges: Leder, Hussjef og Rosjef.
    Det andre år velges: Nestleder, Forretningsfører, Materialsjef og Sekretær.)
   2. Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem
    (Kontrollutvalget velges for to år, en hvert år.)
   3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
   4. Valgkomité med leder, og to medlemmer og ett varamedlem
    (Valgkomiteen velges for et år av gangen.)
   5. Rådet med 3 medlemmer hvor ett medlem fra kontrollutvalget, og leder i Aldermannsligaen er faste medlemmer. Siste medlem velges av Årsmøtet
    (Rådets medlemmer velges for tre år av gangen. 1 medlem hvert år, slik at den som har sittet lengst fratrer etter endt periode.)

For regler om stemmegivningen på årsmøtet, gjelder NIFs lov § 2-21.
For regler om innkalling og gjennomføring av ekstraordinært årsmøte, gjelder NIFs lov § 2-19.

§ 11 Idrettslagets styre

(1) ORK ledes og forpliktes av styret, som representerer klubben utad.
(2) Styret er ORKs høyeste myndighet mellom årsmøtene, men visse beslutninger kan kun
vedtas av årsmøtet iht. § 10 (3) og NIFs lov § 2-22.
(3) Forvaltningen av, og tilsynet med, alle deler av ORKs virksomhet hører under styret.
Styret skal sørge for:
– at idrettslagets formål ivaretas
– forsvarlig organisering av idrettslagets virksomhet og økonomistyring
– at beslutninger fattes i samsvar med overordnete organisasjonsledds regelverk og
vedtak, idrettslagets lov og årsmøtets vedtak
– registrere opplysninger iht. § 3 (2)
– at det oppnevnes en ansvarlig for politiattestordningen, dersom idrettslaget
organiserer idrett for mindreårige eller personer med utviklingshemming
– at det oppnevnes en ansvarlig for barneidretten, dersom idrettslaget organiserer
barneidrett
(4) Styret kan oppnevne komiteer/utvalg til ivaretakelse av løpende eller enkeltstående
oppgaver, og utarbeide mandat/instruks for disse.
(5) Styret skal oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd
dersom årsmøtet ikke har valgt representanter.
(6) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst 2 av styrets medlemmer
forlanger det.

§ 12 Kontrollutvalg, valgkomité

(1) For regler om kontrollutvalget, gjelder NIFs lov § 2-12.
(2) For regler om valgkomiteen, gjelder NIFs lov § 2-18.

§ 13 Grupper

(1) ORKs årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal
organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets
organisasjonsplan, jf. § 10 (3) pkt. 13. Innmelding og utmelding av særforbund krever
lovendring, jf. § 2 (2).
(2) Dersom ORKs årsmøte, ved behandlingen av organisasjonsplanen, har vedtatt å opprette
grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:
a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges
på årsmøtet eller oppnevnes av styret etter fullmakt fra årsmøtet.
b) Gruppen bør ha minst ett årlig møte der gruppen diskuterer gruppens økonomi og
aktiviteten i gruppen, og forslår kandidater til gruppestyret, samt gir eventuelle
innspill til saker som behandles av styret eller årsmøtet.
c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.
d) Gruppestyret fastsetter eventuell treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt
av årsmøtet eller styret.
(3) Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte
forplikte idrettslaget uten fullmakt fra styret.

§ 14 Lovendring

For regler om lovendring, gjelder NIFs lov § 2-2.

§ 15 Oppløsning, utmelding mv.

(1) ORK kan vedta oppløsning:
a. ved et enstemmig vedtak om oppløsning på årsmøtet, eller
b. ved å vedta oppløsning med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det
etterfølgende årsmøtet må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder
senere.
En forutsetning for et gyldig vedtak om oppløsning, er at ORK skriftlig varsler idrettskrets
og særforbund senest 14 dager før idrettslagets årsmøte behandler forslag om
oppløsning.
(2) Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av idrettslaget. Vedtak
om sammenslutning eller utmelding fra særforbund, og nødvendige lovendringer i
tilknytning til dette, fattes med 2/3 flertall av årsmøtet.
(3) For regler om utmelding og tap av medlemskap i NIF, gjelder NIFs lov § 10-2.
(4) Ved utmelding eller tap av medlemskap skal ORKs eiendeler opparbeidet som en direkte
følge av idrettslagets medlemskap i NIF, tilfalle et formål godkjent av Idrettsstyret. Vedoppløsning eller annet opphør, tilfaller idrettslagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret.