18. mars klokken 1900 i klubbens lokaler i Sundveien 37

Saksliste:
Sak 1:   Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
Sak 2:   Velge dirigent(er)
Sak 3:   Velge protokollfører(e)
Sak 4:   Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5:   Godkjenne forretningsorden
Sak 6:   Godkjenne innkallingen
Sak 7:   Godkjenne saklisten
Sak 8:   Behandle idrettslagets årsberetning
Sak 9:   Behandle
Sak 9.1 Idrettslagets regnskap
Sak 9.2 Styrets økonomiske beretning
Sak 9.3 Behandle kontrollutvalgets beretning
Sak 10: Behandle forslag og saker – ingen saker innkommet 
Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.  Se eget forslag fra styret om å innføre kategoriene student og pensjonist
Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 13: Foreta valg iht Ormsunds lov