Det snakkes og skrives mye om klodens oppvarming og vår innvirkning på miljøet. Vi merker det mest på våre muligheter til å ro på vannet hele året og ikke bare de som vil ro fort, men også rene master og mosjons-lag. For vår del er det gledelig og vi er aktive på vannet i den grad vi har lys nok til å se og bli sett.

Sportslig aktivitet: Vi har i løpet av året hatt flere para-roere på vannet, men sikkerheten er en utfordring som vi fortsatt ikke har løst på en god måte. I tillegg til våre master-roere er det grodd frem en stor gruppe innen 60-pluss. Jan Giltvedt er primus motor for denne gruppa som trener hver tirsdag på dagtid. Treningen er gratis og basis er sirkeltrening slik som praktisert av de mer aktive på tirsdager. Det snakkes om at gruppa skal på vannet i år og at målet er å ro rundt øyene. Det er også gledelig at en god del av nærområdets øvrige godt voksne er flittige brukere av klubbens fasiliteter på dagtid. Vi har i 2019 hatt 70 rene Ormsund seiere på regattabanene rundt omkring, dette skyldes i hovedsak den gode jobben vår hovedtrener Ivo Yanakiev gjør i klubben, godt hjulpet av flere gode hjelpere som Frank Hansen, Anna Mesel og Rikke Aslaksen Wåle. Vi har hatt roere som har blitt tatt ut til representasjon i junior-EM, Coupe de la Juanesse og Baltic Cup, og her vil jeg spesielt fremheve den gode prestasjonen som ble gjort av Tyra Eklo Hjemdal og AnnaLuna Bjønness Yngsdal i Baltic Cup. Det de presterte i Estland var godt over hva vi hadde forventet og en 8. plass i denne regattaen er virkelig lovende for de kommende årene. Det trenes veldig godt og systematisk i gruppene noe som forhåpentligvis fører til at vi får flere utøvere som får muligheten til å prøve seg i internasjonale konkurranser i årene som kommer. Vi har 2 U23 roere som har fått plass i Norges Roforbunds Utviklingsgruppe for 2020, Nicolay Bjønness Yngsdal og Oskar Gjerland, noe som også viser at den jobben som er gjort de siste årene har gitt resultater. Testresultatene og resultatene på vannet, særlig i junior A/B viser at de utøverne vi har i denne gruppa legger ned en betydelig treningsinnsats. Det bør nevnes at vi i Sorø regattaen de siste 2 årene har tatt med oss en stor rekke seiere, noe som slettes ikke har vært en selvfølge for norske roere de senere årene. Vi fikk også med oss 6 seiere i Hamburg Jugend regatta i september, en stor regatta som samlet hele 1400 roere fra fortrinnsvis Tyskland, Danmark, Sverige og Norge, dette er sterke prestasjoner som viser at vi er på rett vei. Vi er nå i en fase der vi har en relativt stor junior C gruppe, men på jentesiden er det litt tynt, så vi vil sette inn en del innsats for å rekruttere nye ungdommer i månedene som kommer sånn at vi vil ha godt med påfyll av yngre roere også i årene som kommer. De junior C roerne vi har viser også stor fremgang, så dette er også en lovende gruppe. Vi har vært heldige og fått nytt materiell som er spesielt rettet mot jenter, så på jentesiden har vi nå godt og tilfredsstillende materiell. Stor takk til Sparebankstiftelsen som har bidratt til dette. Jeg vil også takke foreldregruppa, med Roy Rimstad i spissen, som bidrar med kveldsmat arrangementer i klubben en gang per måned, dette er utrolig populært og bidrar til det sosiale miljøet blant roerne. Det kan også nevnes at vi ser at utøverne trives veldig godt i hverandres selskap, de eldste er flinke til å inkludere de yngre, noe som vi setter stor pris på. Vi har relativt mange som trener veldig mye, dessverre ser vi at de som kun vil trene litt faller fra, de føler nok på at de blir vurdert til ikke å trene nok. Vi er en klubb som bør kunne være mer tydelig på at det er ok å være medlem og bare trene 2-3 ganger per uke, her har vi en utfordring som vi må jobbe mer med fremover, uten bredde – ingen topper, og vi må være mer tydelige på at vi ikke kan kreve at ungdommer trener 6 ganger i uka for at de skal ha en plass hos oss. Særlig er dette tydelig på jentesiden, vi mister stadig jenter til andre aktiviteter. Jentene er en viktig del av gruppene – og de skal være velkomne selv om de ikke er tilstede hver dag. Motivasjon til å bli god kommer gradvis, og om vi skal få dem til å fortsette må vi si at det faktisk er ok å trene 2-3 ganger i uka i starten. Vi har også en god del ungdommer i klubben som trener utenom treningsgruppene, og det hadde kanskje vært noen av dem som på sikt kunne blitt mer interesserte om vi inkluderte disse på fellestreninger uten å stille krav til dem om antall treninger per uke? Vi har heller ingen god kultur for tur-roing, et fåtall mastere trener jevnt og trutt, men det hadde vært bra for klubben om vi hadde fått til å etablere et trim/turmiljø a la det de får til i NSR og CR, der er de flinke. De ror på turer i indre Oslofjord, med termos og matpakke, uten fokus på opptrekk og 1000 metere. Styret har diskutert innkjøp av coastalbåter, noe som kanskje kunne bidratt til mer turroing, disse båtene er lette, de tåler mye sjø, og appellerer kanskje til en større gruppe tur-roere.

Øvrig aktivitet/arrangementer: Selv om Ormsund roklub i 2019-sesongen ikke arrangerte Forsommerkapproingen, så var vi vertskap for våre svenske venner fra Kungälv Roddklubb. I år som i fjor tilbød vi overnatting i klubbens lokaler og dugnadslaget middag for. 25 utøvere, trenere og reiseledere. Mange takk til alle dere som bistod med rydding, andre forberedelser, matlaging og nattevakt. Siden vi ikke ennå har godkjent brannsikringsutstyr besluttet styret denne gangen at vi skulle stille med nattevakt gjennom helgen. Håpet er at vi fremover kan investere i påkrevd utstyr som gjør at vi fortsatt kan bruke klubbens lokaler også for overnatting. Styret har tidligere uttalt at vi ser på den sosiale delen av klubben viktig for helhetlig klubbdrift. Av den grunn har vi også arrangere i 2019 hatt mange sosiale kvelder og arrangementer. Det faste kveldsmat kvelden, som nevnt tidligere, har blitt en stor suksess. Sommerfesten også selv om det er plass til mange flere. Vi kommer til å videreføre dette i neste sesong, og styret har allerede fastsatt datoer. NM arrangementet i september var et krafttak for hele klubben og ga oss mye velfortjent ros. Her er mange å takke og en masse jobb ble lagt ned som frivillig innsats. Vi greide også den utfordringen å få arrangementet til høyeste standard og at det ble igjen litt penger for slitet. Spesielt takk til Eva Hansen som står opp og leder an! Vi har fått tildelt første regatta på Årungen tidlig i mai og vi skal igjen levere. At Eva i tillegg er valgt inn i NR styre og stell er flott. Det siste store arrangementet som var på roklubben var Norges Roforbud sitt roting. Igjen tilbød vi roklubbens lokaler for gjennomføring av årets ting for på den måten bidra til at NR viser måtehold på slike arrangementer. Som en del av arrangementet ble det servert Ormsund-suppen som varmet godt i ellers litt for kalde lokaler.

Klubbhuset vårt: Det siste året har vi manglet en hus-sjef i styret og formannen har tatt denne rollen med endel tyngre oppgaver som har krevet store ressurser. Til tross for dette har gjort noe utbedringer. Blant annet ble ble herredusjen pusset opp sommeren 2019. Dette hadde ikke latt seg gjøre uten Byggmester Nils-Jørgen Bjønness sitt bidrag i form av gunstige priser. Planen er å fortsette oppgradering og oppussing i årene som kommer. Sommeren 2019 ble det også oppført bod for oppbevaring og lagring av bensintanker og annet utstyr til følgebåtene. Et viktig element i dette er å isolere brennbart materiale (som bensin) fra klubbhuset øvrige områder. Vi er på mange måter en privilegert idrettsklubb med et stort klubbhus beliggende svært fint i indre Oslofjord. Eiendommen og bygninger trenger vedlikehold og vi vi ligger nok “litt etter” på dette. I en idrettsklubb, som er drevet med frivillig innsats og dårlig økonomi er det vanskelig å få gjort alt som skal til. Styret håper at de kommende årene kan gjøres en del av dette på dugnad.

Utstyret vårt: Vi har mye utstyr og materiell som skal forvaltes. Det er derfor gledelig at Halvor Juvet kom inn som et friskt pust som materialsjef. Det siste året har han lagt ned en del timer på klubben, spesielt på katamaranen som brøt sammen på Årungen. Den ble reparert og sjøsatt i tide til NM i høst. Vi har mange robåter og flere av dem brukes ikke. Samtidig trenger vi selvsagt inntekter. Klubben vår er velsignet med en svært aktiv formann som i tillegg til alt han driver med er en god selger. I fjor solgte han unna et imponerende antall båter. Dette frigjør plass og gir inntekter. I klubbhuset finnes det som trolig er Norges beste ro-basseng. Dessverre har det lidd litt av manglende vedlikehold de siste årene. I høst tok imidlertid master-roer Jan Giltvedt affære og med gode hjelpere ble det lagt ned mange timer i oppussing. Alt er selvfølgelig ikke i «skjønneste orden», men vi fikk gjort en del i fjor og fortsetter dette arbeidet til neste år der målsetning er å skifte ut/modernisere følgebåt-parken.

Administrasjonen vår: Aktiviteten og omsetningen har steget kraftig de siste årene. Det er en utfordring å være profesjonell i alle ledd. Det kreves spesiell kompetanse som må leies inn ved behov. Det kan være vanskelig å forstå når og hvordan dette skal gjøres. Stor takk til Hilde Pran, Kjell Løvlie og Stig Eide Sivertsen som har loset oss igjennom det farvannet. Kjell Løvlie fører regnskapet og det er ikke få kroner klubben sparer på denne innsatsen. Av administrative oppgaver har diverse saker med Oslo Kommune og leietaker av leiligheten i klubbhuset krevd store ressurser. Hyggelig er det derimot at robane mellom Malmøya og Ulvøya nå er foreslått som tiltak for sikkerhet på sjøen. NIF krav til modernisering av idretten ved bruk av fellesløsninger for medlemsregistrering, arrangementshjelp og regnskapssystemer øker. Vi er en del av idretten, men vi har valgt en forsiktig tilnærming og vi vil ikke være forsøkskaniner. Hilde Pran er vår sikkerhet for at dette er under kontroll.

Styret: Roklubbens styre bestått av 5 personer og i tillegg Hilde Pran som er vår sekretær. Vi har hatt styremøte hver mandag først i måneden, med unntak av juli og august. Styrets sammensetning og oppbygging er tenkt slik at hvert og enkelt styremedlem er mer fri til å gjøre egne beslutninger – dog innenfor egne budsjetter. Ved større investeringer og beslutninger skal budsjetteier og/eller styret godkjenne. Det har fungert etter tanken og mange saker er blitt enklere håndtert, men roklubben har fortsatt et forbedringspotensial med behov for ytterligere rutiner og etterlevelse av praksis. Styret håper at noen fyller rollen som hus-sjef kommende periode, slik at belastningen på formann Per Giltvedt kan reduseres.