Generalforsamling for 2016 er tirsdag 8. mars kl. 19:30 i klubbens lokaler.

Innkallelse og Saksliste finner du under Om Ormsund Roklub og Generalforsamlingwww.ormsund.no.  Der finner du også Årsberetning. Klubbmedlemmer kan lese denne med passordet: 1883.

Foreslag til lovendringer:

Medlemmer over 70 år som har minst 3 års medlemskap betaler ½ kontingent.

Ormøya, 08.02.16

Bjørn H. Egeberg

I årsmøtet 9. mars 2011 ble følgende presiseringer vedtatt i våre lover:

Styret fremsetter følgende presisering i lovene:

 Paragraf 3 Medlemmer 

Alle som aksepterer ORKs og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt klubbens lover og bestemmelser.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp.

Medlemskap er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

Klubben skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med retningslinjer gitt av Idrettsstyret.

Støtte-/passive medlemmer har ikke adgang til å benytte klubens lokaler,eller materiell til trening eller andre aktiviteter, men har full rett til å delta i møter og sammenkomster i klubben på linjemed andre medlemmer.

Paragraf 5 Stemmerett og valgbarhet

 For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. NIFs lov § 2-9.

Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i klubben, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i ORK. Spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i ORK kan derimot velges som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

Støtte- og passive-medlemmer har tale og forslagsrett på klubbens møter, men ikke stemmerett.

I det første punktet står det at støttemedlemmer har full rett til å delta i møter på linje med andre medlemmer. I det neste står det at de ikke har stemmerett, og at de ikke er valgbare til tillitsverv på grunn av manglende stemmerett. Det er litt dårlig sammenheng i dette.

Jeg mener at setningen:

Støtte- og passive-medlemmer har tale og forslagsrett påklubbens møter, men ikke stemmerett.

ikke er i klubbens interesse, og bør strykes. Vi trenger også støttemedlemmers stemmer for at møtene våre skal bli mer beslutningsdyktige. Og vi trenger at også de er valgbare til styre- og andre tillitsverv.

Lier, 17.2.2016

Per Ulrikson